top of page

כתב ויתור ––

 

אתר TCRPC, לרבות אך לא מוגבל לכל הדפים ודפי המשנה המקושרים ("האתר"), מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין", והמשתמשים אחראים באופן מלא ובלעדי לשימושם באתר ו לכל תוצאה או תוצאה של שימוש כזה.

המידע באתר זה פורסם כאן על מנת ליידע ולתמוך באזור תלת המחוזות. ה- TCRPC אינו נותן אחריות או מצג שהמידע שהוא מכיל, לרבות מפות, מידע על תוכניות או פרויקטים, ומידע או תוכן אחר, נשאר מדויק.

TCRPC אינה נותנת אחריות או מצג, מפורש או משתמע, ביחס לאיכות, לתוכן, לדיוק, לשלמות, למטבע, לחופש מווירוס מחשב, או לאי-הפרה של זכויות קנייניות של האתר לרבות כל אחד מהעיצוב, המידע, הטקסט, גרפיקה, תמונות, דפים, ממשקים, קישורים, תוכנות או חומרים ופריטים אחרים הכלולים או מוצגים באתר. האתר הורכב ממגוון מקורות, לרבות מקורות שאינם בשליטת ה- TCRPC, ועל כן נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

בשום מקרה TCRPC או סוכנויותיו, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים או הנציגים שלו יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, מקרי, מופתי או תוצאתי הנובע מהגישה שלך לאתר או משימושך באתר, לרבות אך לא מוגבל ל. כל הפרעה בשירות, או אחרת הנובעת מהאתר או מכל דבר הכלול או מוצג באתר. שום דבר הכלול או מוצג באתר זה אינו מהווה או נועד להוות ייעוץ משפטי על ידי TCRPC או כל אחד מהסוכנויות, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, עורכי הדין או נציגיו.

אתרים וקישורים חיצוניים:

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט המופעלים על ידי גורמים שאינם TCRPC ("אתרים חיצוניים"). TCRPC אינו אחראי לתוכן של אתרים חיצוניים כאלה, או לזמינות של אתרים חיצוניים כאלה או לתוכן שלהם. קישור אינו מהווה אישור לתוכן, נקודת מבט, מדיניות, מוצרים או שירותים של אותו אתר.  אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתוכן של אתר חיצוני כלשהו, עליך לפנות ישירות למנהל האתר החיצוני המתאים.

 

זכויות יוצרים, סימני מסחר וסימני שירות:

סימני שירות וסימני מסחר הכלולים או מוצגים באתר, והתכנים של אתרים מקושרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, הם רכושם של בעליהם. כל שאר העיצובים, המידע, הטקסט, הגרפיקה, התמונות, הדפים, הממשקים, הקישורים, התוכנה ופריטים וחומרים אחרים הכלולים או מוצגים באתר זה, והבחירה והסידורים בהם, הם רכושו של TCRPC. כל הזכויות שמורות. ניתן הרשאה לתושבי ואזרחי אזור תלת המחוזות להעתיק באופן אלקטרוני ולהדפיס דפים בודדים מהאתר למטרת שיתוף מידע באתר עם אזרחים ותושבים נוספים ובתנאי שהדפים יועתקו, מודפס, ומשותף ללא עלות לנמענים ובדיוק כפי שמוצג באתר, ללא כל תוספת או שינוי. החריג היחיד לתנאים אלה יהיה במקרה של טפסים או תבניות המסופקים באתר כדי לשמש דוגמה או טופס מילוי שניתן לשינוי פתוחים לשינוי ושכפול. לאחר שינוי מסמך, TCRPC לא ישויך עוד למסמך החדש. הפצה או פרסום מחדש בכל צורה אחרת או לכל מטרה אחרת, לרבות כל מטרה מסחרית או שימוש, וכל שינוי באשר הוא, אסורים בהחלט ללא אישור מראש ובכתב של TCRPC.

 

תקשורת דרך האתר:

בשום מקרה כל תקשורת שתבוצע באמצעות פונקציות הדואר האלקטרוני וההודעות של אתר זה לא תהווה הודעה משפטית ל-TCRPC או לעובדיו, לסוכניו או לנציגיו (כולל אך לא רק הודעה משפטית הנדרשת על פי חוקים, כללים פדרליים, מדינתיים או מקומיים, או תקנות) ביחס לכל תביעה או עילת תביעה קיימת או פוטנציאלית נגד TCRPC או כל אחד מהסוכנויות, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים או נציגיו.

 

שונות:

התנאים וההגבלות שלעיל וכל המחלוקות המתעוררות במסגרתם יהיו כפופים, יתפרשו ויכריעו בהתאם לחוקי חבר העמים של פנסילבניה. TCRPC שומר לעצמו את הזכות לשנות ולשנות אחרת את התנאים וההגבלות שלעיל בכל עת וללא הודעה מוקדמת. שימוש מסחרי אסור ללא אישור מראש ובכתב של TCRPC.

 

איש קשר:

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן לגבי המידע המוצג בכתב ויתור זה, צור קשר עם משרדנו:

הוועדה לתכנון אזורי תלת-מחוזי

רחוב השוק 112, קומה 2

Harrisburg, PA 17101

planning@tcrpc-pa.org

(717) 234-2639

bottom of page