top of page

佩里县规划委员会

会议、会议记录和审查日志 ––

 

佩里县计划委员会会议通常于每月第三个星期三晚上 7 点在宾夕法尼亚州新布卢姆菲尔德西大街 25 号退伍军人纪念大楼的委员会议室举行,邮编 17068

2022:

 • 1/19 -  分钟| 批准 | 视频

 • 2/16 - 分钟 | 批准 | 评论 | 视频

 • 3/16 - 议程 |分钟 | 批准 | 评论 | 视频

 • 4/20 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 5/18 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 6/15 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 7/20 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 8/17 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 9/21 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 10/19 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 11/16 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

 • 12/21 - 议程 |分钟 |批准 |评论 |视频

bottom of page